اِرمینه
سیاسی- غیر سیاسی!
هاشمی شاد کن شدی دکتر جان!

این روزها حامیان احمدی نژاد 3 دسته اند:

دسته اول کسانی که هنوز همه کارهای او را توجیه می کنند و صد در صد او را همچون گذشته قبول دارند!

دسته دوم کسانی که سکوت کرده اند بنا به مصلحت یا بخاطر اینکه می ترسند در فضای غبار الود امروز بازی بخورند.

دسته سوم هم کسانی که با صراحت از تبعیت احمدی نژاد از جریان انحرافی پیرامون او انتقاد می کنند.

دسته اول را به خودشان وا می گذاریم چون 90 درصد افراد این دسته در هیچ صورتی و بنا به هر دلیلی دست از احمدی نژاد بر نخواهند داشت.

و اما دسته دوم و سوم ...

سرخوردگی گاهی خوب است اما برای اصلاح اشتباه نه اصرار بر اشتباه! خوشا به حال آنانی که همچون ققنوس از خاکستر خود پر می کشند.

اضافات:

- دکتر جان آنقدر به مشایی چسبیدی که آخر هاشمی شاد کن شدی!

- نهایت خودکامگی سقوط است. بوی خودکامگی به مشام می رسد!

- دکتر جان واقعا فکر می کنی 35 میلیون رای داری؟! گمان نکن که اگر امروز عذرت را بخواهند ممکلت بهم می ریزد. در بهترین شرایط مخالفینت جشن می گیرند و موافقینت سکوت میکنند و به تماشا می ایستند!

- تو حتی در میان خانواده ات هم  دیگر از اکثریت آرا افتاده ای، باور نداری رای بگیر!


لينك | نوشته شده در پنجشنبه بیست و دوم اردیبهشت ۱۳۹۰ساعت ۱۷:۱ بعد از ظهر توسط ارمینه|